نوشین عباسی
« به نام خدا »
 
شناسنامه علمي - پژوهشي
اينجانب نوشين عباسي ،‌عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد  -  دانشكده هنر و معماري (گروه معماري) – رزومه علمي- پژوهشي خود را به شرح زير تقديم مي دارد :
مشخصاتشخصی:
•   نامونامخانوادگی:  نوشینعباسی
•   تولد:08/09/ 1360
•   گرايشفعاليت: معماری
 
سوابقعلمیپژوهشی:
         پایاننامه :
ردیف عنوان طرح پژوهشی درجه/ نمره تاریخاتمام
1 « طراحیجزءواحدهمسایگیدرمحلهدومناردردشت » درجهعالیونمره 20/19 25/03/1385
 
 
الف ) سوابق تدریس :
آغاز فعالیت : سال 1383 دردانشگاهآزاداسلاميواحدشهركرد،خوراسگانوبروجن ‌بهصورتحقالتدريس
استخدام : ارديبهشتماهسال 1386 بهصورتهيأتعلميتماموقتگروهمعماريواحدشهرکرد
 
ب ) سوابق علمی و تحقيقاتي :
  • طرح پژوهشی :
ردیف عنوان طرح پژوهشی تاریخ اتمام  
 
1 « بررسی رنگ مطلوب فضای مسکونی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، در سال تحصیلی 88-1387 » 1388  
2                                                 « باغ ایرانی ( اصول باغسازی در ایران )» 1386  
 
 
 
 
 
  • مقالات :
ردیف عنوان همایش علمی معتبر عنوان مقاله تاریخ
1 International Conference on Modern Approaches in Science, Technology, Engineering The importance of vivacious spaces design in old age home architecture January 28, 2017
2 4 th International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering,Architecture & Urban Planing Study of Factors can increase the creativity of the students in the educational facilities October 6, 2017
3 سومینکنفرانسسالانهپژوهشهایمعماری،شهرسازیومدیریتشهری باغوحشدرایران : ازدیروزتاامروزباتاملیبرضرورتبهرهگیریازاصولاستانداردبینالمللی 2/1396
4 کنفرانسبینالمللیرویکردهاینویندرعلوم،تکنولوژیومهندسی اهمیتطراحیفضاهایسرزندهدرمعماریخانهسالمندان 1395
5 سومینکنفرانسعلمیپژوهشیافقهاینویندرعلومجغرافیاوبرنامهریزیمعماریوشهرسازیایران بررسیمتغییرهایموثربرتوسعهتعاملاتاجتماعیدرفضاهایشهریشهرکرد (مجتمعتجاری) 1395
6 سومینکنفرانسعلمیپژوهشیافقهاینویندرعلومجغرافیاوبرنامهریزیمعماریوشهرسازیایران بازشناسیعواملتأثیرگذاربرحضورشهرونداندرفضاهایبازشهری (مجتمعتجاری) 1395
7 کنفرانسبینالمللیعمران،معماریوزیرساختهایشهری طراحیدانشکدهمعماریبارویکردهمسازبااقلیمدرشهرخرمشهر 5/1394
8 سومینهمایشملیاقلیم،ساختمانوبهینهسازیمصرفانرژیبارویکردتوسعهپایدار انرژی تجدیدپذیر و قابل نگهداری پتانسیل های انرژی خورشیدی در ایران 2/1394
9 دومینکنفرانسبینالمللیپژوهشهاینویندرعمران،معماریوشهرسازی طراحیمجتمعفرهنگیآموزشیخشتدارالعبادهبارویکردمعماریپایدار 12/1394
10 اولینکنفرانسبینالمللیشهروندمسئول گذرشهروندشهروندمسئولدردانشگاه 9/1390
11 اولينهمايشمليمعماريمسكوني الگوی پایداری در معماری مسكونی 12/1393
12 سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی انرژی تجدید پذیر و قابل نگهداری پتانسیل های خورشیدی در ایران 2/1394
13 مجموعه مقالات هفته پژوهش– دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرکرد رنگ درفضای مسکن 10/1389
14 هفته پژوهش مفهوم هویت در شهرسازی معاصر ایران 9/1388
15 همایش منطقه­ای اخلاق و حقوق شهروندی درآمدی بر حقوق شهروندی در معماری شهرهای ایران 12/1388
16 همایشملیشهروندمسئول،دانشگاه،امربهمعروفونهیازمنکر گذرازشهروندبهشهروندمسئولدردانشگاه 9/1388
17 همایشمنطقهای « نظارتوارزشیابیتدریسدردورهآموزشعالی مزایاومحدودیتهاینظارتوارزشیابیتدریسدردورهآموزشعالی 9/1388
18 همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 چشم انداز معماری پایدار در اقلیم های گرم و خشک و سرد در افق 1404 (ه.ش) ایران 1/1388
19 همایش منطقه­ای رابطه سبک­های رهبری و خلاقیت خلاقیت در سبک های معماری 12/1387
20 هفتهپژوهش بیانمفاهیمآموزشضمنخدمتوالگوهاورویکردهایآن 2/1387
21 همایشمنطقه­اینقشدانشگاهآزاداسلامیدراتحادملیوانسجاماسلامی تعامل،نگرشونقشدرتحکیماتحاداسلامی 12/1386
22 همایشمنطقه­ای آسیبشناسینخبگان آسیبشناسینخبگان 12/1386
23 همایشاستانیبرنامهدرسیپنهان برنامهدرسیپنهانوپیامهایآن 10/1386
24 همایشملی علمی–پژوهشیپیامبراعظم نقشوجایگاهاخلاقدرسیرهنبوی ( ص ) 12/1385
25 همایشمنطقه­ایپیامبراعظموجوانان نظموانضباطازدیدگاهپیامبراعظم 9/1385
         
 
 
 
ردیف عنوان مجله عنوان مقاله تاریخ
1 فصلنامهعلمیتخصصیگامنخستنظاممهندسی_شماره 4 بازشناختهندسهپنهانپلاندرکاروان­سرایچهارایوانیشیخ­علی­خان زمستان 1395
2  مجله دانش نما بررسی تحلیلی رنگ مطلوب فضای مسکونی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال تحصیلی 88-1387 دارای مجوز چاپ
3 مجله پژوهش بررسی کالبدی باغ ایرانی 5/1386
4 مجله پژوهش خانه ایرانی 8/1385
 
 
  • جزوات درسی :
ردیف عنوان جزوه تعداد صفحه تاریخ انتشار  
 
1 عناصر و جزئیات ساختمانی (2 ) 250 1386  
2 نحوه انجام پروژه نهایی ، دوره کارشناسی معماری و کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری 100 1388  
 
 
 
  • کتب :
ردیف عنوان کتاب تاریخ انتشار  
 
1 بیان معماری(اصول تصویرسازی با ماژیک)
جلد نخست:جزئیات
1394  
 
 
ج) سایر :
  • احراز مقام برتر دومین گردهمائی دانش آموختگان موفق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان – آبان ماه 1388 .
  • احراز مقام پژوهشگر برتر سال1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
 
 
با تشکر   
نوشین عباسی       
( عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد – گروه معماری )
 
 
اطلاعیه هاوفرمها