اعضای هیئت علمی
عبدالرضا کوهی فایق

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
افشین رئیسی دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
نوشین عباسی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
شهاب تقی پور دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
  مریم کبیری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی:
محمدرضا ابراهیم نژاد

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی
شهرام تقی پور دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد نقاشی
اطلاعیه هاوفرمها