اعضای هیئت علمی
عبدالرضا کوهی فایق

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
افشین رئیسی دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
نوشین عباسی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
شهاب تقی پور

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
محمدرضا ابراهیم نژاد

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد  شهرسازی
شهرام تقی پور دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد نقاشی
Image result for ‫الهام پورمهابادیان‬‎ الهام پورمهابادیان

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی شهرسازی
محمد هاشمي

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی معماري
اطلاعیه هاوفرمها